Bài ca : Tây Thi & Cổ Bản Vắn


Tây Thi Vắn

Thân Công Báo gạt Khương Tử Nha

Thiên Hùng


I


1- Thân Công Báo: (------) Bớ nầy Khương Tử Nha (liu)

Mi hãy kíp dừng chân (liu)

2- Mi dấu cái gì ở sau lưng (liu) (đó hả)

Nghe ta kêu mà sao không dừng lại (cộng)

3- Ta biết mi vừa rời khỏi núi Côn Luân (u)

Vâng lịnh Thầy là Ngươn Thỉ Thiên Tôn (xê)

4- Đem bản Phong thần về núi Kỳ Sơn (xê)

Theo cuộc hành quân phạt Trụ hưng Châu (liu)

5- Cho đến nay bản Phong thần vẫn còn bí mật (cộng)

Ta muốn xem coi có những tên nào (xàng)

6- Khương Tử Nha: Ý, không được đâu sư huynh ơi (xê)

Trước khi đi Thầy đà căn dặn (xự)

7- Không được đưa bản Phong thần cho bất cứ một ai (xê)

Huynh cảm thông vì đệ chẳng dám vâng lời (xàng)

8- Thân Công Báo: Ạ , nếu vậy ta cùng mi đánh cuộc (cộng)

Nếu thắng, ta được xem bản Phong thần (xàng)

9- Còn nếu thua ta sẽ chịu dâng đầu (hò)

Vậy thật công bằng mi đồng ý hay chăng (xg)


II


10- KTN: (------) Cuộc làm sao (u)

Huynh hãy nói thử cho đệ nghe (u)

11- TCB: Dễ thôi, ta cắt đầu liệng lên chín tầng mây (liu)

Nó bay đi chơi ba hồi chín chặp (cộng)

12- Rồi ráp vào thân sống lại như thường (xàng)
KTN: Ây da, chắc là Thân huynh giã bộ (cộng)

13- Chứ người mất đầu rồi sống làm sao được (cộng)

Được rồi, đệ chịu cuộc với huynh (liu)

14- TCB: Ha ha, Khương Tử Nha, mở mắt ra mà xem cho tường tận (cộng)

Dứt lời Công Báo tuốt gươm (liu)

15- Cắt thủ cấp liệng lên chín tầng mây (liu)

Mà thân vẫn trơ trơ ngồi trên lưng cọp (cộng)

16- Tử Nha xem rồi bạt vía hồn kinh (u)

Chắc phen nầy phải cải lịnh Tôn sư (xê)

17- Thật không ngờ Công Báo quá thần thông (xê)

Đang định kiếm đường chuồn trước cho êm (liu)

18- Bỗng giữa từng không vang lên tiếng hạc (cộng)

Nam Cực Tiên Ông đã đến kịp thời (xàng)

19- Sai Bạch Hạc cất cánh bay cao (xê)

Tha đầu Công Báo ra ngoài ngàn dặm (xự)

20- Quá một giờ ba khắc xem sao (xê)

Thân Công Báo nghe tán đởm kinh hồn (xàng)

21- Chắp hai tay liên hồi vái lạy (cộng)

Trong tiếng vọng van xin thê thiết hãi hùng (xàng)

22- Khương Tử Nha nghe cũng mũi lòng (hò)

Xin Tiên Ông Nam Cực tha dùm họ Thân (xg)


III


23- NCTÔ: (------) Nếu tha hắn đi (xê)

Ngươi phải bị ba mươi sáu đạo binh (xê)

24- Suốt ngày đêm tiến đánh Tây Kỳ (xàng)
KTN: Đại huynh ơi, em đành cam chịu (cộng)

25- Chứ nhìn hắn sắp "đai" trước mặt (cộng)

Dù hắn vô tâm em vẫn không đành (xàng)

26- NCTÔ : Ôi, cũng thật do số trời (xề)

Bạch Hạc, trả đầu cho hắn để hắn cút đi (liu).


... bài Tây Thi Vắn có 26 câu chỉ bằng phân nửa bài Tây Thi Trường, nên ngày nay khi chơi đờn ca tài tử người ta thường chơi bài nầy hơn.

... chữ (xê) ở những câu 4,7,17,20 có người hát nhịp ngoại... nhưng TD thấy chơi nhịp nội thường hơn.


Cổ Bản Vắn

Duyên Hậu Nghệ II

Thanh Diệp


I


1- (------) Nàng Hằng Nga (xê)

Lúc nên duyên cùng vua Hậu Nghệ (xự)

2- Nàng mới vừa đôi tám xuân xanh (xg)

Mà Hậu Nghệ đã lục tuần (hò).-----

3- Nghĩ mình tuổi hạc đã cao (xg)

Nhưng quá ham mê vàng son nhung lụa (xự)

4- Vua mới sai người (hò).-----

Lên non cao tìm thuốc trường sinh (xg)

5- Để muôn đời ngự trị ngôi cao (xê)

Mặc lời oán than của lê dân trăm họ (xự)

6- Vua chỉ đêm ngày yến ẫm ca xang (xg)

Nơi gát phượng cung vàng (hò).-----


II


7- Lời tôi trung gát bỏ ngoài tai (xg)

Chỉ nghe theo bọn gian thần xu nịnh (xự)

8- Đâu biết đến hồi vận nước ngửa nghiêng (xg)

Khắp các nơi giặc cướp tung hoành (xề)

9- Dân lành ta thán điêu linh (liu).-----

Vua Hậu Nghệ chẳng ra quân dẹp loạn (cộng)

10- Ôi cơ đồ đà suy sụp (cộng)

Thì làm sao yên được cỏi bờ (xề)

11- Lại thêm thiên tai nắng hạn (cộng)

Mùa màng cây cỏ cháy khô (xg)

12- Dân đen vô cùng cơ cực (xự)

Mà Vua vẫn đắm chìm trong tữu sắc truy hoan (xê)

13- Chàng màng để tâm (xg)

Lòng oán hận ngút trời cao (xê).-----

14- Rồi một hôm vua chợt tỉnh cơn say (liu)

Nghe trống vọng hoàng cung (liu).-----

15- Vội vàng ra trước triều nghi (xg)

Khắp bốn bên đồng thanh vang dội (xự)

16- Khai thành trị tội hôn quân (xg)

Đã để giang san tan nát điêu tàn (hò)

17- Vua phách lạc hồn kinh (liu).-----

Truyền đem cung thần đàn áp lương dân (xg)

18- Hành động trớ trêu thần kinh quỷ giận (xự)

Nên cung thần đã hết hiển linh (xg)

19- Trước sóng người ào ạt phủ vây (liu)

Chấp cánh cũng khó bay (liu).-----


III


20- Nhìn ba quân đang tìm đường trốn chạy (cộng)

Bâng khuâng luống những ngậm ngùi (xề)

21- Dù có thuốc trường sinh (xê).-----

Nhưng số trời có cưởng được đâu (liu)

22- Lui vào hậu cung với lòng hối hận (cộng)

Quá muộn màng khi đối diện với lương tâm (xg)

23- Khắp hoàng cung đìu hiu vắng lặng (xự)

Leo lét ngọn đèn tàn (hò).-----

24- Vua chợt nhìn bầu thuốc trường sinh (xg)

Đã không còn một giọt bên trong (xê)

25- Nên khẻ gọi Hằng Nga (xê).-----

Nhưng nào nghe tiếng ai đâu (liu)

26- Bỗng dưới ánh trăng đêm rằm vừa rạng (cộng)

Ai tấu khúc nhạc sầu réo rắt bên tai (xg)


IV


27- Giữa từng không đoàn Tiên nga xuất hiện (xự)

Trên kiệu hoa, kìa, chính Hằng Nga (xg).-----

28- Thiếp xin từ giã Thiên nhan (liu)

Nhờ uống thuốc trường sinh (liu).-----

29- Nên thiếp phải về nơi Quảng Hàn cung (liu)

Xin tạ chút ơn tri ngộ ban đầu (xề)

30- Hằng Nga ơi, sao bỏ ta đành đoạn (cộng)

Nhung gấm bạc vàng, ôi mộng ảo phù vân (xg)

31- Ta ăn năn cũng đa quá muộn (xự)

Trước thãm trạng đau lòng (hò).-----

32- Nàng về nơi cung Quảng xa xôi (xg)

Để hận sầu ta biết thuở nào nguôi (xê)

33- Đền tội với muôn dân (xê).-----

Lưu tiếng muôn đời tàn bạo bất minh (liu)

34- Kể chuyện xưa bâng khuâng tấc dạ (cộng)

Gẫm cuộc đời như một giấc nam kha (xg).... bài Cổ Bản Vắn có 34 câu chỉ dài bằng nửa bản Cổ Bản Trường nên ngày nay người ta cũng thường chơi bài nầy khi đờn ca tài tử...Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả